Oprava betónu

Image
DEN BRAVEN - pieskový zásyp pre systémy REPROFIX 5 kg 0,3-0,8mm
3,43 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Príslušenstvo k systému Reprofix/Reprofix Fast. Zásyp slúži na vypĺňanie dutín pri zalievaní epoxidom a na zvýšenie prídržnosti následne naneseného materiálu. Používa sa na zlepšenie prídržnosti epoxidových penetrácií a ako protišmyková úprava systému kamenného koberca alebo epoxidových podlahových náterov.
DEBBEX BETON FIX - Oprava betónu šedá 0,48 kg
8,54 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Dvojzložkový systém pre veľmi rýchle opravy betónu - oprava prasklín, škár, hrán a rohov poškodeného betónu, kameňa alebo muriva.Použitie je možné v interiéri a exteriéri aj na vlhký podklad.odoláva extrémnemu zaťaženiu, je bez zápachu a pretierateľný je už po 1 hodine od aplikácie.Okrem opráv je ideálny aj ako lepidlo na lepene materiálov na kameň alebo murované prvky.Doba gélovatenia je 10 minút.Použitie:- oprava prasklín, škár, hrán a rohov v betóne- renovácia výtlkov- oprava netónových podkladov a schodísk- lepenie materiálov na kameň alebo murované prvkyPríprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.AplikáciaOprava trhlín a škár:Po nasadení zmiešavacej trysky vytlačte hmotu mimo aplikované miesto, kým nie je dosiahnutý rovnomerný odtieň farby.Následne aplikujte hlboko do oblasti opravy.Prebytočný materiál vyhlaďte stierkou.Trhlinový steh:nasaďte zmiešavaciu trysku a hmotu vytlačte mimo aplikované miesto, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň farby.Následne aplikujte hlboko do oblasti opravy a prebytočný materiál následne vyhlaďte stierkou.Oprava hrán a rohov:Nasaďte zmiešavaciu trysku a hmotu vytlačte mimo aplikované miesto, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň farby.Hrany a rohy opravte pomocou škrabky a stierky.Oprava trhlín a výtlkov:Nasaďte zmiešavaciu trysku a hmotu vytlačte mimo aplikované miesto, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň.Hrany a rohy opravte pomocou škrabky a stierky (pri lepení materiálu použite väčšiu finálnu vrstvu a vkladajte do živého).Identifikácia nebezpečnosti (zložka AKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Irrit. 2; H315Eye Irrit. 2; H319Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje reakčnú zmes 2,2'-[(4-metylfenyl)imino]bisetanolu a etanolu 2-[[2-(2- hydroxyetoxy)etyl](4-metylfenyl)amino]-. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Identifikácia nebezpečnosti (zložka B)Klasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Oprava betónu je dôležitou súčasťou údržby a opravy budov a stavieb. Je nevyhnutná pre zachovanie ich pevnosti, stability a estetického vzhľadu. V našej ponuke poskytujeme komplexné služby opravy betónu, vrátane opravy prasklín, výplne dier, sanácie betónu, opravy povrchov, či rekonštrukcie betónových konštrukcií. S použitím moderných technológií a kvalitných materiálov zabezpečíme dlhodobú odolnosť a kvalitu opraveného betónu. Naši skúsení odborníci sú pripravení poskytnúť Vám individuálne riešenia pre Vaše konkrétne potreby. Kontaktujte nás a radi Vám poradíme a pomôžeme s opravou Vašej betónovej konštrukcie.

Image
Produkty

Populárne produkty

Skrinka Na Náradie Dan Nízka
43,92 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Skoby pozinkované 2,0x20mm
1,79 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Sedacia Súprava Livia Smaragdovozelená
1 039,20 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
Podomietková sprchová sada REA LUNGO MILER s termostatom + box zlatá
260,00 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
MOTIP DUPLI Motip Autoemail Škoda Modrá laser 4402,200ml
6,10 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
CEDRIC Špongia na riad 5 ks MAXI
0,80 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
OPOLÁNKY lavička ROJAPLAST
157,50 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
Mariani | madlo/kľučka ľavá | 90 mm | Mosadz
115,80 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Product Images
Sleva 12%
PROFILO sada 2 konferenčných stolíkov, hnedá - šedá / čierna
96,36 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Product Images
Sleva 15%
Pohovka Mona sivá manšestrový Poso 22
432,65 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Plynový guľový kohút FF 2 "PÁKA, MOP5 33002
46,09 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
Svietidlo solárne V-TAC VT-100W 35W 4000K
85,10 €
Uvedená cena je platná k 19.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile