Čističe odpadu

Image
KITTFORT - Hydroxid sodný 1 kg
4,14 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Hydroxid sodný je základná chemická surovina.Hydroxid sodný sa používa sa k čisteniu upchatých odtokov umývadiel, vaní, toaliet, ďalej k čisteniu kotlov. Hydroxid sodný je možné použiť na prípravu odmasťovacích kúpeľov.  PoužitiePrečistenie upchatého odtoku vane umývadla:Pri čistení odpadov/odtokov vsypeme do sifónu umývadla, výlevky, vane cca 100 g hydroxidu sodného a zalejeme 0,5 l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minut a potom prepláchneme. Pri väčších nečistotách procedúru opakujeme. Upozornenie:Nepoužívať na hliníkové potrubie!
KITTFORT - Hydroxid sodný 0,5 kg
3,25 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Hydroxid sodný je základná chemická surovina.Hydroxid sodný sa používa sa k čisteniu upchatých odtokov umývadiel, vaní, toaliet, ďalej k čisteniu kotlov. Hydroxid sodný je možné použiť na prípravu odmasťovacích kúpeľov.  PoužitiePrečistenie upchatého odtoku vane umývadla:Pri čistení odpadov/odtokov vsypeme do sifónu umývadla, výlevky, vane cca 100 g hydroxidu sodného a zalejeme 0,5 l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minut a potom prepláchneme. Pri väčších nečistotách procedúru opakujeme. Upozornenie:Nepoužívať na hliníkové potrubie!
KITTFORT TRIOMAX - Čistič odpadov 0,45 kg
3,06 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Triomax je extra silný čistič odpadov a potrubia s unikátnou trojzložkovou kombináciou sily, vône a prevencie pre použitie v kuchynských a reštauračných zariadeniach.Čistič môže byť použitý na všetky druhy odpadov a potrubia, okrem hliníka.Má vysokú čistiacu schopnosť a zaistí dokonalé prečistenie a priechodnosť každého zaneseného odpadu a potrubia.Po vyčistení zanechá príjemnú a sviežu vôňu.Zároveň zabezpečuje ochranu proti usadzovaniu - zabraňuje rýchlemu zanášaniu odpadu.
HG 343 - Tekutý duo čistič odpadov 0,5 l 343
16,59 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Tekutý duo čistič odpadov je špeciálne vyvinutý prípravok na beznádejné upchané odpady v kuchyniach alebo v sanitárnom zariadení zo zvyškov tukov, vlasov, jedla, zubnou pastou alebo zvyškami mydla.Čistič je založený na unikátnej dvojzložkovej technológií, ktorá umožňuje cielene a účinne odstrániť rôzne druhy upchatia.V závislosti od použitia je potrebné použiť iné dávkovanie fľaše A a fľaše B.Aby ste dosiahli optimálny výsledok, riaďte sa preto presným návodom.PoužitieUpchanie v kuchyni:Ak je v dreze voda, ktorá neodteká, najprv ju pokiaľ možno, odstráňte.Nalejte do upchaného odtoku opatrne 1 diel z fľaše A.Následne nalejte do upchaného odpadu 2 diely z fľaše B a nechajte všetko pôsobiť minimálne 1 hodinu.Čím dlhší čas pôsobenia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa upchanie maximálne rozpustí.Odporúčame prostriedky najlepšie nechať pôsobiť cez noc a následne ráno očistiť veľkým množstvom vody.Na záver nalejte do odpadu zvyšok (2 diely) z fľaše A a potom zvyšok (1 diel) z fľaše B, aby ste docielili maximálny účinok.Nechajte pôsobiť 1 hodinu a znovu prepláchnite veľkým množstvom vody.Upchanie sanitárneho zariadenia:Ak sa v umývadle, sprchovacej vaničke alebo vani nahromadila voda, ktorá neodteká, najprv ju pokiaľ možno, odstráňte.Nalejte do upchaného odpadu opatrne 2 diely z fľaše A.Následne opatrne prilejte 1 diel z fľaše B a nechajte pôsobiť minimálne hodinu (najlepšie cez noc).Následne prepláchnite veľkým množstvom vody.Pre dosiahnutie maximálneho účinku na záver vylejte do odtoku 1 del z fľaše A a 2 diely z fľaše B.Nechajte pôsobiť jednu hodinu a znova prepláchnite veľkým množstvom vody.
HG 481 - Tekutý BIO čistič kuchynských odpadov 750 ml 481
9,85 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Prípravok je špeciálne vyvinutý na uvoľnenie veľmi upchatých odpadov mastnotou a zvyškami jedla.Pôsobí na základe špeciálne vybraných prírodných enzýmov a mikróbov, vďaka čomu je úplne biologicky odbúrateľný a bezpečný pre všetky druhy odpadov a septikových nádrží.Čistič odpadov podporuje správnu bakteriálnu kultúru v septikových nádržiach.PoužitieNa upchatý odpad:Najskôr odstráňte prípadnú vrstvu vody z upchatého odpadu či výlevky.Následne nalejte cca 3 šálky prípravku do upchaného odpadu a zalejte ho rovnakým množstvom vlažnej vody, čím prípravok aktivujete.Nechajte prípravok pôsobiť niekoľko hodín, aby mohol prítomné nečistoty ,,vyžrať" (minimálne 6 hodín) a potom odpad prepláchnite vodou.Na zle odtekajúci odpad:Nechajte odpadom pretekať teplú vodu cca 1 minútu.Potom nalejte cca 3 šálky prípravku do odpadu a zalejte ho rovnakým množstvom teplej vody - tým prípravok aktivujete.Nechajte prípravok pôsobiť niekoľko hodín (minimálne 6 hodín) a potom odpad prepláchnite vodou.Na prevenciu upchania odpadov a nepríjemných pachov:Nalejte 1 až 2 krát týždenne trochu prípravku (cca 25 ml) do odpadu.
CLEAMEN 242 - Čistič na kuchynské odpady s dezichlórom 1 l
6,14 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Cleamen 242 je prostriedok určený na čistenie odpadov zanesených tukmi a mastnotou, najmä kuchynských výleviek.Prostriedok je vhodný na nerezové , chrómované , umelohmotné aj keramické povrchy odpadov, nepoužívajte na hliník, ktorý leptá!Nepoužívajte na flexibilné plastové odpadové hadice. Neriedený prípravok pomaly nalejte priamo z fľaše do výlevky v množstve zodpovedajúcom veľkosti výlevky a nechajte pôsobiť určenú dobu viď tabuľka , dostupné miesta môžete prečistiť malou kefkou , alebo padom, pozor na prípadné postriekania.Potom výlevku prepláchnite veľkým množstvom vody.Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako gumené rukavice, okuliare, zásteru.V prípade postriekania kože okamžite opláchnite veľkým množstvom vody, zasiahnutý odev ihneď vyzlečte.Výrobok je vybavený bezpečnostným uzáverom a vložkou  obmedzujúci prietok pri dávkovaní, aby nedochádzalo k prskaniu pri aplikácii. Červená farba uzáveru označuje prítomnosť koncentrovaných agresívnych látok v produkte.Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.UFI: 4YD0-70RA-H00W-QK57Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - NebezpečenstvoNebezpečné vlastnostiH290 - Môže byť korozívna pre kovy.H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP234 - Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05
COLOR COMPANY - Hydroxid sodný 800 g
5,15 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Hydroxid sodný je vysokoúčinný prípravok na odmastenie a čistenie odpadov a potrubí. Rozpúšťa organické usadeniny v sifónoch a výlevkách.Použitie50g hydroxidu sodného nasypte do kanálika alebo sifónu a zalejte 0,5 L horúcej vody a nechajte 30 minút pôsobiť.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 NARIADENIE (ES) č. 1272/2008Žieravosť kože Skin Corr. 1A H314Upozornenia na nebezpečnosť:Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Plný text H- údajov uvedených v tomto oddiele viď oddiel 16.Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozornenia H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.OpatreniaP301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU(alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou.P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P308 + P310 Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.P405 Uchovávajte uzamknutéP501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku: Hydroxid sodný ES 215-185-5Iná nebezpečnosťProdukt je silne žieravý, hygroskopický, dobre rozpustný vo vode. Tvorí žieravé roztoky.Produkt je nehorľavý.Výrobok nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
Čistiaci prostriedok na WC 750ml
1,11 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC 750ml
Tablety do pisoárov 1kg Wixx
8,34 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Tablety do pisoárov 1kg Wixx
Čistiaci prostriedok na WC 50ml lemon Bref Duo Activ
2,18 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC 50ml lemon Bref Duo Activ
Čistiaci prostriedok na WC 40g atlantic blok Domestos
2,16 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC 40g atlantic blok Domestos
Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň 500ml Fixinela
2,31 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň 500ml Fixinela
Čistiaci prostriedok na WC 750ml extra silná Fixinela
3,00 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC 750ml extra silná Fixinela
Tablety do pisoárov 1kg ocean Fixinela
13,13 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Tablety do pisoárov 1kg ocean Fixinela
Čistiaci prostriedok na WC 750ml citrus fresh Domestos
2,54 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC 750ml citrus fresh Domestos
Čistiaci prostriedok na WC 750ml atlantic fresh Domestos
2,87 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC 750ml atlantic fresh Domestos
WC gél 36ml limetka DUCK Fresh Discs
2,78 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
WC gél 36ml limetka DUCK Fresh Discs
Cistic odpadu Strend Pro PP3101 10 m, 09 mm, špirála na odpad
14,47 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Cistic odpadu Strend Pro PP3101 10 m, 09 mm, špirála na odpad
Spirala KPZ 03M, 1,40/6,30 mm, čistič odpadu
15,08 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Spirala KPZ 03M, 1,40/6,30 mm, čistič odpadu
Spirala KPZ 05M, 2,25/10,00 mm, čistič odpadu
19,14 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Spirala KPZ 05M, 2,25/10,00 mm, čistič odpadu
Spirala KPZ 10M, 2,25/10,00 mm, čistič odpadu
33,94 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Spirala KPZ 10M, 2,25/10,00 mm, čistič odpadu
Čistič kanalizácie Mini-Cobra 170010
177,40 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Osvedčený, praktický prístroj pre rýchle použitie pri upchatí trubiek v kuchyni, kúpeľni, na toaletách.
Čistiaci prostriedok na WC záves 2ks Fresh storm Q-Power
2,08 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Čistiaci prostriedok na WC záves 2ks Fresh storm Q-Power
Čistiaci prostriedok na WC 2ks borovica guličky Bref
3,71 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Bref Power Aktiv prekvapí nielen hygienickou silou, ale aj unikátnym estetickým dizajnom a sviežostou. Obsahuje štvorfunkčnú formulu, ktorá je obsiahnutá v štyroch guľôčkach tohto WC bloku. Zaručuje hygienickú čistotu, prevonia toaletu pri každom spláchnutí príjemnou vôňou, odstráni usadeniny a vodný kameň a vytvorí bohatú penu, ktorá dodá záchodovej mise lesk a belosť. Väčšie balenie 10 ks.

Vitajte na našej webovej stránke, ktorá je venovaná čističom odpadu pre domácnosť! Ak znášate problémy spojené s odpadom a hľadáte spoľahlivé riešenie, ste na správnom mieste. Naša podkategória čističov odpadu ponúka široký výber produktov, ktoré dokážu účinne vyčistiť odpadové vody vo vašej domácnosti. Prečo je dôležité mať čistič odpadu? Odpadové vody obsahujú rôzne nečistoty, baktérie a chemikálie, ktoré môžu byť škodlivé nielen pre životné prostredie, ale aj pre váš zdravotný stav. Naša ponuka zahŕňa špeciálne navrhnuté čističe odpadu, ktoré sú kompaktné, jednoduché na používanie a efektívne. Tieto čističe sú vybavené pokročilými technológiami, ktoré odstraňujú a neutralizujú škodlivé látky vo vode. S našimi produktmi si môžete byť istí, že odpadové vody budú spracované najlepším možným spôsobom, a to bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Nezáleží na tom, či žijete v rodinnom dome alebo byte, naša ponuka čističov odpadu je prispôsobená rôznym veľkostiam domácností. Každý výrobok, ktorý nájdete v našej ponuke, je vytvorený s ohľadom na efektivitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Naše čističe odpadu sú tiež energeticky účinné, čo vám pomôže ušetriť na nákladoch za energie. Okrem toho sme vybavili túto podkategóriu odpadovými systémami, ktoré sú jednoduché na inštaláciu a údržbu. Na našej webovej stránke nájdete podrobné informácie o každom čističi odpadu, ako aj recenzie a hodnotenia od našich spokojných zákazníkov. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere správneho čističa odpadu, naša zákaznícka podpora vám je k dispozícii. Stačí nám zavolať alebo napísať a my vám radi pomôžeme. Takže neváhajte a objavte všetky výhody, ktoré vám naše čističe odpadu môžu ponúknuť. Vytvorte z vašej domácnosti ekologické a čisté prostredie s našimi kvalitnými produktmi. Objednajte si čistič odpadu ešte dnes a začnite sa starať o životné prostredie a vaše zdravie už dnes!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Orion Smaltovaný hrnček Tečka BELLY, 10 cm, pr. 10 cm
10,99 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Komoda S4 BL biela
119,00 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Kinekus Podnos plastový imitácia krištáľu 32x27x2,5cm
5,09 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Product Images
Doručenie zadarmo
Drewmax Polica - masív PK210 / buk Morenie: Buk bielený
108,00 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
CHEMOLAK U 2066 pololesklá RAL7047,8.0L
110,84 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Product Images
Doručenie zadarmo
GROHE - Plus Vaňová batéria do podlahy, kefovaný Hard Graphite 23846AL3
2 113,88 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Product Images
Doručenie zadarmo
HOPA - Termostatický nástenný set Decca / ILLUSION chróm BABPDITCH
406,13 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
CERSANIT - Umývadlová skrienka LARGA 50x39 biela S932-067
146,08 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
TESCOMA Strúhadlo PRESIDENT X-sharp, obojsmerné
16,50 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Product Images
Zľava 10%
Nástenný držiak COP XVI ružovo zlatý/hnedý
56,69 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Záhradná pohovka so strieškou HELENA Dekorhome Sivá
389,90 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
REA - Vaňová batéria Dart Chrom REA-B3301
92,00 €
Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99