Biele interiérové farby na omietky

Image
COLORLAK PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba biela 40 kg
74,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Matná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a odolnosťou na oter za sucha. Vhodná je nielen pre náter muriva, ale aj omietok, betónu, drevotrieskových dosiek alebo k pretieraniu pôvodných náterov. Slúži pre bežné nátery najrôznejších interiérov - byty, rodinné domy, kancelárie, výrobné haly, sklady a pod.Výdatnosť: - 7-10 m2/LRiedenie: - vodouPríprava podkladuPodklad musí byť pred náterom čistý, suchý, súdržný, zbavený prachu a nečistôt.V prípade odlupujúcich sa náterov je tieto nátery potrebné odstrániť.minerálny podklad musí byť vyzretý najmenej 6 týždňov.Biologicky napadnuté povrchy najskôr ošetrite biocídnym prípravkom a odstráňte.Škvrny a fľaky od sadzí alebo mastných nečistôt je nutné najskôr ošetriť izolačným náterom.pri nových omietkach odstráňte uvoľnené zrnká pisku a podklad napenetrujte pomocou Ekopenu alebo S2802A.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách v intervale 6 hodín. Podľa potreby je možné riedenie maximálne 0,25 L vody na 1 kg farby. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.Ďalšie údajeAj keď produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný, môže vykazovať známky nebezpečnosti (viac viď oddiel 9 až 12).Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáVýstražné piktogramy odpadáVýstražné slovo odpadáVýstražné upozornenia odpadáBezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údajeEUH208 Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Obsah VOC: VR kat.A/a): 30 g/l. Obsahuje 10 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) vsúlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) vsúlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 7,5 kg
15,72 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Interiérová farba, ktorá ponúka dostatočnú belosť pre obytné, úžitkové i kancelárske priestory.Farba je vhodná pre veľkoplošné striekanie airless systémom.Je možné ju použiť pre náter vnútorných omietok, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Farbu je možné aplikovať okrem striekania aj štetcom alebo valčekom.Belosť náteru je minimálne 89% BaSO4.Výdatnosť:- 9-12 m2/kgRiedenie:- vodou- 1. vrstva náteru: do 20% vody- 2. vrstva náteru: do 10% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty, pevný, vyzretý, suchý a súdržný.Nové omietky:Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 20-30 dní.Odstráňte prípadné nečistoty, prach alebo mastnotu.Pred náterom interiérovou farbou podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.Staré omietky:Odstráňte z podkladu nečistoty, mastnotu a prach.Staré, nesúdržné nátery odstráňte.Podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru (cca 12 hodín) nanášajte tónovanú interiérovú farbu.Farbu pred použitím premiešajte.Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Časový interval medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečnáPrvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Kategória: A/a Náterové látky interiérové matné (lesk 25@60°) VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 12 g/lObsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,008 kg/kg výrobkuObsah celkového organického uhlíka TOC: 0,003 kg/kg výrobkuHustota prípravku: min.1,55 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min.55 %Iná nebezpečnosťNeuvedená.
PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 15 kg
28,22 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Interiérová farba, ktorá ponúka dostatočnú belosť pre obytné, úžitkové i kancelárske priestory.Farba je vhodná pre veľkoplošné striekanie airless systémom.Je možné ju použiť pre náter vnútorných omietok, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Farbu je možné aplikovať okrem striekania aj štetcom alebo valčekom.Belosť náteru je minimálne 89% BaSO4.Výdatnosť:- 9-12 m2/kgRiedenie:- vodou- 1. vrstva náteru: do 20% vody- 2. vrstva náteru: do 10% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty, pevný, vyzretý, suchý a súdržný.Nové omietky:Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 20-30 dní.Odstráňte prípadné nečistoty, prach alebo mastnotu.Pred náterom interiérovou farbou podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.Staré omietky:Odstráňte z podkladu nečistoty, mastnotu a prach.Staré, nesúdržné nátery odstráňte.Podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru (cca 12 hodín) nanášajte tónovanú interiérovú farbu.Farbu pred použitím premiešajte.Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Časový interval medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečnáPrvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Kategória: A/a Náterové látky interiérové matné (lesk 25@60°) VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 12 g/lObsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,008 kg/kg výrobkuObsah celkového organického uhlíka TOC: 0,003 kg/kg výrobkuHustota prípravku: min.1,55 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min.55 %Iná nebezpečnosťNeuvedená.
PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 25 kg
39,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Interiérová farba, ktorá ponúka dostatočnú belosť pre obytné, úžitkové i kancelárske priestory.Farba je vhodná pre veľkoplošné striekanie airless systémom.Je možné ju použiť pre náter vnútorných omietok, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Farbu je možné aplikovať okrem striekania aj štetcom alebo valčekom.Belosť náteru je minimálne 89% BaSO4.Výdatnosť:- 9-12 m2/kgRiedenie:- vodou- 1. vrstva náteru: do 20% vody- 2. vrstva náteru: do 10% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty, pevný, vyzretý, suchý a súdržný.Nové omietky:Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 20-30 dní.Odstráňte prípadné nečistoty, prach alebo mastnotu.Pred náterom interiérovou farbou podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.Staré omietky:Odstráňte z podkladu nečistoty, mastnotu a prach.Staré, nesúdržné nátery odstráňte.Podklad ošetrite penetračným náterom Penakryl.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru (cca 12 hodín) nanášajte tónovanú interiérovú farbu.Farbu pred použitím premiešajte.Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Časový interval medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečnáPrvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje: 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Kategória: A/a Náterové látky interiérové matné (lesk 25@60°) VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 12 g/lObsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,008 kg/kg výrobkuObsah celkového organického uhlíka TOC: 0,003 kg/kg výrobkuHustota prípravku: min.1,55 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min.55 %Iná nebezpečnosťNeuvedená.
EKODUR PROFI - Snehobiela umývateľná interiérová farba snehobiela 5 kg
21,65 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Snehobiela interiérová farba najvyššej kvality s rýchlym schnutím, vysokou belosťou, umývateľnosťou a paropriepustnosťou.Je určená do náročných a reprezentatívnych interiérových priestorov, zdravotníckych zariadení, hotelov, škôl, reštaurácií, ale aj do obytných priestorov.Používa sa k vnútorným náterom muriva, vápenných omietok, vápennocementových omietok, disperzných omietok, k pretieraniu starých náterov, minerálnych podkladov, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a cementotrieskových dosiek.Belosť farby dosahuje 96%.Výdatnosť:- 7-10 m2/kgRiedenie:- vodouPomer riedenia:- 1. náter maximálne 0,2 L vody na 1 kg farby- 2. náter maximálne 0,1 L vody na 1 kg farbyPríprava podkladuPodklad musí byť vyzretý (minimálne 6 týždňov), chemicky neutrálny, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistôt, odmastený, zatmelený a zbavený všetkých nečistôt.Hlinkové a kaolínové podklady je potrebné odstrániť a podklad napenetrovať.Viacvrstvové a staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť.Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom.Škvrny a fľaky od sadzí alebo mastných nečistôt ošetrite izolačným náterom Antispot.Na penetračný náter odporúčame aplikovať penetráciu Ekopen alebo S 2802A.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte a aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním.Prvý náter nariedený podľa pomeru s vodu nanášajte najskôr po 6 hodinách od penetračného náter.Druhý náter nariedený podľa pomeru aplikujte najskôr po 6 hodinách od prvej vrstvy farby.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou ešte pred zaschnutím farby.
EKODUR PROFI - Snehobiela umývateľná interiérová farba snehobiela 12 kg
46,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Snehobiela interiérová farba najvyššej kvality s rýchlym schnutím, vysokou belosťou, umývateľnosťou a paropriepustnosťou.Je určená do náročných a reprezentatívnych interiérových priestorov, zdravotníckych zariadení, hotelov, škôl, reštaurácií, ale aj do obytných priestorov.Používa sa k vnútorným náterom muriva, vápenných omietok, vápennocementových omietok, disperzných omietok, k pretieraniu starých náterov, minerálnych podkladov, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a cementotrieskových dosiek.Belosť farby dosahuje 96%.Výdatnosť:- 7-10 m2/kgRiedenie:- vodouPomer riedenia:- 1. náter maximálne 0,2 L vody na 1 kg farby- 2. náter maximálne 0,1 L vody na 1 kg farbyPríprava podkladuPodklad musí byť vyzretý (minimálne 6 týždňov), chemicky neutrálny, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistôt, odmastený, zatmelený a zbavený všetkých nečistôt.Hlinkové a kaolínové podklady je potrebné odstrániť a podklad napenetrovať.Viacvrstvové a staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť.Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom.Škvrny a fľaky od sadzí alebo mastných nečistôt ošetrite izolačným náterom Antispot.Na penetračný náter odporúčame aplikovať penetráciu Ekopen alebo S 2802A.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte a aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním.Prvý náter nariedený podľa pomeru s vodu nanášajte najskôr po 6 hodinách od penetračného náter.Druhý náter nariedený podľa pomeru aplikujte najskôr po 6 hodinách od prvej vrstvy farby.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou ešte pred zaschnutím farby.
EKODUR PROFI - Snehobiela umývateľná interiérová farba snehobiela 20 kg
74,76 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Snehobiela interiérová farba najvyššej kvality s rýchlym schnutím, vysokou belosťou, umývateľnosťou a paropriepustnosťou.Je určená do náročných a reprezentatívnych interiérových priestorov, zdravotníckych zariadení, hotelov, škôl, reštaurácií, ale aj do obytných priestorov.Používa sa k vnútorným náterom muriva, vápenných omietok, vápennocementových omietok, disperzných omietok, k pretieraniu starých náterov, minerálnych podkladov, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a cementotrieskových dosiek.Belosť farby dosahuje 96%.Výdatnosť:- 7-10 m2/kgRiedenie:- vodouPomer riedenia:- 1. náter maximálne 0,2 L vody na 1 kg farby- 2. náter maximálne 0,1 L vody na 1 kg farbyPríprava podkladuPodklad musí byť vyzretý (minimálne 6 týždňov), chemicky neutrálny, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistôt, odmastený, zatmelený a zbavený všetkých nečistôt.Hlinkové a kaolínové podklady je potrebné odstrániť a podklad napenetrovať.Viacvrstvové a staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť.Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom.Škvrny a fľaky od sadzí alebo mastných nečistôt ošetrite izolačným náterom Antispot.Na penetračný náter odporúčame aplikovať penetráciu Ekopen alebo S 2802A.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte a aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním.Prvý náter nariedený podľa pomeru s vodu nanášajte najskôr po 6 hodinách od penetračného náter.Druhý náter nariedený podľa pomeru aplikujte najskôr po 6 hodinách od prvej vrstvy farby.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou ešte pred zaschnutím farby.

Naša ponuka bielej interiérovej farby na omietky prináša široký výber odtieňov a možností pre váš interiér. Biele farby sú ideálne pre vytvorenie čistého a svetlého prostredia plného svetla a harmónie. S našimi kvalitnými farbami si môžete vybrať medzi matným a lesklým povrchom, čím môžete dosiahnuť želaný efekt a štýl vášho domova. Bezpečné a ľahko aplikovateľné farby sú vhodné pre každý typ interiéru a zaručia vám dlhotrvajúcu a krásnu úpravu vášho obývacieho priestoru. Vyberte si z našej ponuky bielych interiérových farieb na omietky a doprajte si svieži a elegantný vzhľad svojho domova!

Image
Produkty

Populárne produkty

Závesná kúpeľňová skrinka Fin 30 cm biela
33,92 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Kôš standard 15 l biely 606-01
8,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Bazén samonosný 3.05x0.76 m čerpadlo 57270
69,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Moderná lavica s operadlom orech
269,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
BANQUET Sada kempingová TRAVEL, 26 ks, mint
12,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Posteľ Sigma 160/200 31 dub flagstaf
329,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
KNIPEX Kliešte inštalatérske Alligator 8805300
50,18 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Accor sedacia súprava
3 929,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
ETERNAL FORTEKRYL podlahový lak lesk,0,6kg
11,20 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Rabalux 74013 stolná LED lampa Harding, 5 W, čierna
34,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Dekoria DUO Rímska roleta, eukaliptovo zelená, Loneta, 133-61
213,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
KONDELA Police, 3 ks, biela, FEDOR
68,31 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile